Уличното озеленяване на София

vizia.sofia.bg

13.04.2018

В сравнение с другите европейски градове, София се отличава със сравнително много зелени площи, включително и улично озеленяване. То се явява буфер между пешеходци и автомобили, удължава живота на асфалтовата настилка, служи за храна и местообитание на градската фауна. Градската природа повишава естетическите функции на улиците и стандарта на зоната. Озеленени са както главните, така и второстепенните улици на целия град.

Зелената система на Столична община представлява съвкупност от пространственосвързани градски и крайградски територии, предназначени за озеленяване. Зелените площи са различни по вид и категории и могат да бъдат скверове, паркови територии, улично или алейно озеленяване, зелени площи в недвижими имоти и др. Те включват още гори, горски паркове, защитени територии, водни площи и др. Предназначението им е да подобряват качеството на жизнената среда и облика на населените места чрез осигуряване на редица екосистемни услуги – екологични, рекреативни, санитарни, естетически и др.

Един от най-широко използваните за озеленяване дървесни видове в София е шестилът (Acer platanoides). Дървета от този вид са засадени по бул. Васил Левски, както и по ул. Добри Войников. Най-характерен и емблематичен дървесен вид за София е конският кестен (Aesculus x hippocastanum). Срещат се още ясен (Fraxinus sp.), липа (Tilia sp.), топола (Populus sp.), бреза (Betula pendula) и червен дъб (Quercus rubra). Екзотичен и бързорастящ вид, засаждан през последните години, е от род пауловния (Paulovnia sp.). Използван е за изграждане на зелената ивица на бул. Евлоги и Христо Георгиеви, между Орлов мост и стадион Васил Левски.

В резултат на интензивните урбанизационни процеси през последните десетилетия, условията за повече улична зеленина се променят драстично. Промените са свързани с микроклимата, водно-физичните свойства на почвата, шумовото замърсяване, замърсяването на въздуха и др. Това рефлектира върху състоянието на дърветата и тяхната продължителност на живот, която е намаляла значително. Наложителна е поетапна подмяна на увредените дървета и внимателен подбор на използваните за озеленяване дървесни видове.

Основните предизвикателства, свързани с уличното озеленяване, са недостатъчните площи за засаждане на дърветата и неблагоприятното влияние на кореновата им система върху тротоарните настилки. Неправилната и несвоевременна резитба, която може да е резултат от различни видове въздушно окабеляване, довежда до увреждане на дърветата или до прекалена листна маса, влошаваща осветлението на жилищата, както и вентилацията по протежение на улицата.

Увеличаването на постоянното население на Столична община се отразява на нивото на озелененост и процента на зелени площи от градската или общинска територия, както и на степента на озелененост. Обезпечеността със зеленина се измерва в съотношението на всички видове озеленени територии спрямо броя жители на гр. София или Столична община. Този фактор, заедно с нарастването на дела на инвестиционните намерения и бурното развитие на строителството, поставят в изпитание съществуването и запазването на териториите, отредени за озеленяване. Повече информация по тази тема можете да намерите в доклад на направление Околна среда от стъпка 2 на Визия за София.

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с LUXIMMO, за да получите разрешение.

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Картата зарежда селектираните имоти