Промени в типовите договори на агенцията

LUXIMMO

21.07.2021

По мнение на Комисията за защита на потребителите в един от типовите договори, ползвани от агенцията съществуват неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143 от Закон за защита на потребителите. По-конкретно става въпрос за "Договор за посреднически услуги при закупуване на недвижим имот", за имоти предлагни на пазара от „Луксиммо“ ООД.

След преглед на договора и аргументите на Комисията взехме решение да се съобразим с тяхното становище и указания, тъй-като считаме предложеното от тях за добра търговска практика, която е в интерес на нашите клиенти - купувачи на имоти.

Във връзка с посоченото по-горе, бихме желали да уведомим своите клиенти, закупуващи имоти с помощта на нашите услуги, че следните клаузи от типовия "Договор за посреднически услуги при закупуване на недвижим имот", предлаган на пазара от „Луксиммо“ ООД, са коригирани, а именно:

Раздел II. „Възнаграждение на агенцията“, т. 2:

„2. Възнаграждението на АГЕНЦИЯТА е дължимо и в случай, че след извършване на първоначален оглед на ИМОТА или свързване на КЛИЕНТА със собственика на ИМОТА със съдействието на АГЕНЦИЯТА, в рамките на срока по раздел 3 и следващите 6 (шест) месеца след изтичането му бъде сключен предварителен или окончателен договор за покупко-продажба на ИМОТА между собственика на същия и КЛИЕНТА или свързано с КЛИЕНТА лице по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.“

Раздел V. “Заключителни разпоредби“, т.2:

„2. Всички спорове, възникнали между страните във връзка с влизането в сила, изпълнението, действието, изменението, прекратяването и тълкуването на този договор се решават чрез преговори и взаимни отстъпки в дух на добра воля за постигане на споразумение по взаимно съгласие, а при непостигане на такова, спорът се отнася за разглеждане и решаване пред съответния компетентен български съд по реда на българския Граждански процесуален кодекс.“

Новата редакция на тези клаузи ще се прилага към "Договор за посреднически услуги при закупуване на недвижим имот”, както за всички нови клиенти, а така също и за стари клиенти, с вече сключен с такъв договор при действието на предишните клаузи, считано от датата на сключване на този договор.

В случай, че имате въпроси или се нуждаете от допълнително съдействие, моля не се колебайте да се свържете с нас на имейл info@luximmo.com.

Никола Стоянов

Управляващ

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с LUXIMMO, за да получите разрешение.

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Картата зарежда селектираните имоти