UniCredit: Икономиката на България ще се ускори през 2019 г. до 3,9%

Investor.bg

09.01.2019

На фона на редица намалени прогнози за икономическото развитие на България и региона от икономическия екип на „УниКредит Булбанк“ остават изключително оптимистични. В последния си тримесечен анализ за икономиката на Централна и Източна Европа икономистите очакват ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) да се ускори до 3,9% през 2019 г. спрямо 3,5% през 2018 г.

Едва часове по-рано пък Световната банка рязко снижи прогнозата си за ръста на икономиката на България за 2018 г. и за следващите няколко години. Според новия годишен доклад на банката Global Economic Prospects за 2018 г. икономиката на страната се е разширила с 3,3%, докато при предишните прогнози от лятото очакванията бяха за ръст от 3,8%.

Главният икономист на „УниКредит Булбанк“ за България Кристофор Павлов пояснява, че водещите фактори за ускорението включват умерен фискален стимул, ускоряване на инвестициите и по-ниски цени на енергийните суровини. По думите му и отслабването на негативните ефекти от кризата в Турция също ще помогне за възстановяването на износа през 2019 г.

„Прогнозираме значително забавяне на растежа на БВП до 3% през 2020 г. в резултат на очакваното чувствително забавяне на развитите икономики и на влошаването на условията на финансиране“, пояснява обаче специалистът.

Ако тази прогноза се материализира, 2019 г. ще се окаже шестата поредна година на растеж, което ще маркира втория по продължителност период на експанзия в най-новата стопанска история на страната ни. Според банката въздействието на някои временни фактори, които способстваха за забавянето на растежа през 2018 г., вероятно ще намалее през 2019 г. При това става въпрос не само за тежкия спад на износа на стоки за Турция, но и по-високите цени на енергийните суровини и най-вече по-слабата от очакваната реколта на някои селскостопански култури в резултат на засушаването през лятото на 2018 г.

Растежът през 2019 г. може освен това да бъде подкрепен и от умерена фискална експанзия в комбинация с известно нарастване както на частните, така и на публичните инвестиции.

От банката признават също, че външната среда може да стане по-предизвикателна, особено след първата половина на 2019 г., когато по-бавният растеж на развитите икономики и прогнозираното поскъпване на еврото ще започнат да тежат върху темповете на нарастване на българския износ.

Банката очаква забавяне на растежа на БВП до 3% през 2020 г. заради очакваното значително забавяне на икономиката на еврозоната в комбинация с плитка и краткотрайна рецесия в САЩ. Факторите, които ще тежат на растежа през 2020 г., според „Уникредит“ включват и постепенно увеличаване на рисковите премии в еврозоната, което макар и с известно забавяне ще се пренася и към българското стопанство. Въпреки влошаването на външните условия силното вътрешно търсене ще попречи растежът на БВП да бъде под потенциала през 2020 г., което ще позволи на България да изпревари повечето икономики от ЕС-ЦИЕ по този показател, поясняват експертите.

Предвидените в бюджета стимули ще подпомогнат растежа през 2019 г., преди фискалната политика да се трансформира в неутрална спрямо растежа през 2020 г. Сред планираните за 2019 г. мерки с най-силен стимулиращ ефект по отношение на вътрешното търсене се очаква да имат увеличаването на разходите за инфраструктурно строителство и увеличаването на заплатите в публичния сектор, поясняват експертите в анализа си. Дълго отлаганият старт на електронната система за събиране на пътни такси, планиран за втората половина на 2019 г., ще осигури по-справедливо разпределение на разходите за пътно строителство и поддръжка, като в същото време ще спомогне и за увеличаване на фискалните приходи. От „УниКредит Булбанк“ очакват и бавното изпълнение на инфраструктурните проекти от предишните няколко години, включително и тези финансирани със средства от ЕС, да започне да се преодолява в хода на 2019 г.

Анализаторите отчитат още, че през миналата година икономиката е навлязла в по-напреднала фаза на експанзия, като растежът постепенно започна да се измества от потреблението към инвестициите. Тази положителна тенденция ще продължи според икономическия екип на банката и през 2019 г., когато се очаква растежът на инвестициите (8,2%) да надвиши ръста на частното потребление (5,4%) за втора поредна година. Рекордно високото ниво на използвания производствен капацитет в промишлеността ще продължи да стимулира увеличението на капиталовите разходи, докато прогнозираното забавяне в ръста на износа може временно да отслаби растежа на инвестициите в машини и оборудване през 2020 г.

И докато икономиката изглежда се приближава все по-близо до достигане на пълна заетост, се очаква създаването на работни места да загуби инерция. При прогнозирано средно ниво на безработица от под 5% от банката очакват новите работни места да намалеят до около 10 хиляди годишно през 2019 г. От гледна точка ръста на разполагаемия доход последното би трябвало да се компенсира от ускоряване ръста на заплатите, тъй като по-високите заплати в публичния сектор вероятно ще се пренесат и в останалата част от икономиката, като по този начин ръстът на частното потребление през 2019 г. продължи с темпове близки до тези, очаквани за цялата 2018 г.

От„УниКредит Булбанк“ очакват новото строителство да продължи да нараства предвид все още високите нива на доверие и значителното несъответствие между обема от издадените разрешителни за ново строителство на жилищни сгради и въведените в експлоатация новопостроени жилища. Според банката няма следи от прекомерно предлагане на нови жилища, а дори напротив, редица показатели сочели, че строителството все още се възстановява след много ниските нива, отчетени за продължителен период от време от 2009 г. до 2016 г.

Икономистите очакват динамиката на кредитиране да бъде неутрална по отношение на растежа през следващата година. В хода на 2018 г. кредитите за нефинансови корпорации и домакинства отбелязват най-силното нарастване от 2008 г. насам и така ръстът на кредитите през 2018 г. се очаква да е надхвърлил номиналния растеж на БВП за първи път от десетилетие, което ще доведе до края на продължителния период на спад на финансовата задлъжнялост, измерена чрез съотношението на вътрешния кредит към БВП. Въпреки това, предвид предстоящите стрес тестове и вероятността регулаторите да прибегнат до мерки за ограничаване предлагането на някои категории кредити, чието време и мащаб е невъзможно да се прогнозират с прецизност от днешна гледна точка, растежът на кредитите едва ли ще се ускори през 2019 г. и така ще престане да способства и за ръста на БВП,поясняват от банката.

По отношение на инфлацията от банката считат, че тя е достигнала своя връх от 3,7% през октомври 2018 г. и постепенно ще намалява до 2,7% в края на 2019 г. и 2,6% през 2020 г. Това най-вече ще се дължи на прогнозираното успокояване на цените на енергийните ресурси в комбинация с известно успокояване и на инфлацията на цените на вноса, тъй като глобалният растеж се очаква да загуби инерция през 2019 г. и особено през 2020 г. Сценарият на банката предвижда това да става много постепенно. От една страна, очакваното увеличение на заплатите поне частично ще се пренася в потребителските цени, започвайки с тези на услугите. От друга страна, чувствителното забавяне на растежа през 2020 г. макар и с известно закъснение ще се пренася и в нивата на базисните цени, особено към края на 2020 г. Основната причина за разликата между базисната инфлация и общия индекс на потребителските цени са допусканията за цените на суровия петрол и курса евро-долар, които сочат, че цените на енергийните ресурси ще окажат натиск в посока надолу върху нивото на глобалната инфлация през 2019 и 2020 г.

Най-значимият риск за иначе като цяло благоприятния макроикономически сценарий за България според „УниКредит Булбанк“ е свързан с темповете на растеж на световната икономика и глобалната търговия. Ако се реализират рисковете за по-висок от прогнозирания ръст на световната икономика, българският износ ще се окаже по-силен, като по този начин ще добави още няколко десети от процента към ръста на БВП на българската икономика през 2019 г. и особено през 2020 г. Ако се реализират рисковете за по-нисък от прогнозирания ръст на световната икономика, и особено ако има по-остро протичащ и по-ранен спад в икономиката на САЩ, растежът на българското стопанство ще пострада повече от предвиденото в базовия макро сценарий, поясняват специалистите в анализа си.

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с LUXIMMO, за да получите разрешение.

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Картата зарежда селектираните имоти